Stanowisko KIGPR


Z przedstawionego stanowiska Krajowej Izby Gospodarczej "Przemysł Rozlewniczy"
wynika, iż
KIG"PR" z niewiadomych przyczyn  conajmniej dziwnie interpretuje przepisy dotyczące wód mineralnych

W związku z tym poniżej przedstawiamy również nasze stanowisko w tej sprawie.


W sprawie publikacji KIG "PR" zabrał również głos
Zarząd Główny PTMag,
który na swym posiedzeniu
w dniu 9 września 2011 r. zapoznał się z treścią stanowiska
KIG "PR"i wystosował  do
Rady Nadzorczej Izby
pismo w tej sprawie >>>
Załacznik do pisma:
Analiza stanowiska KIG"PR"
 

 

 

Stanowisko KIGPR w sprawie zmian w przepisach dotyczących wód butelkowanych


Wejście w życie nowego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych z dniem 7 maja 2011r (Dz. U nr 85 poz. 466) spowodowało pojawienie się nieprawdziwych informacji na niektórych stronach internetowych i w prasie, inspirowanych przez portal „Woda dla zdrowia". Informacje te dotyczą klasyfikacji rodzajowej wód naturalnych udostępnianych w opakowaniach jednostkowych. Aby zapobiec dalszemu niewłaściwemu interpretowaniu obowiązujących od maja br. przepisów chcielibyśmy podkreślić, że przepisy te nie wprowadzają żadnych zmian w tym zakresie kwalifikacji wód butelkowanych. Wody butelkowane (naturalne wody mineralne, źródlane i stołowe) jako środki spożywcze podlegają przepisom zawartym w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Aktualnie obowiązujące definicje poszczególnych rodzajów wód (kwestionowane przez portal „Woda dla zdrowia") zostały podane już w dokumencie z 2006 r. (Dz. U. nr 171 poz. 1226) oraz w 2010 r. (Dz. U. Nr 21 poz.105) - w związku z koniecznością dostosowania przepisów i wymagań polskich do tych obowiązujących w Unii Europejskiej. Należy przy tym zaznaczyć, że obecnie prowadzone są prace oraz dyskusje na forum Komisji Europejskiej ds. naturalnych wód mineralnych , których wynikiem będzie nowelizacja dotychczas obowiązujących dyrektyw europejskich. Nie przewiduje się jednak zmiany definicji naturalnej wody mineralnej z uwzględnieniem minimalnego limitu rozpuszczonych składników mineralnych. Polska wnioskuje natomiast o przywrócenie wodzie źródlanej określenia „naturalna" i zgłasza szereg istotnych dla interesu naszego kraju wniosków dotyczących wymagań jakościowych dla poszczególnych rodzajów wód.
Przedstawiciele portalu „Woda dla zdrowia" (w szczególności Pan Tadeusz Wojtaszek) w artykule pt. „Rewolucja w butelce wody„ informują między innymi: „Teraz musimy przyzwyczaić się do tego, że naturalna woda mineralna może nie mieć składników mineralnych i być produkowana ze zwykłej wody".

Nasuwa się pytanie - co znaczy zwykła lub niezwykła woda?
I dalej: „dotychczasowa nazwa naturalnej wody mineralnej oznaczała wodę zawierająca bogactwo minerałów". Kolejne pytania - co znaczy „bogactwo"? Rodzaje? Stężenie tych składników? Jakich? Za najbardziej wartościowe dla zdrowia autorzy artykułu uznają wody wysokozmineralizowane zawierające głównie: wapń, magnez, sód, chlorki, siarczany i wodorowęglany" kwestionując wartość i jakość pod względem zdrowotnym innych wód.

Ponieważ portal „Woda dla zdrowia" zapowiada szeroką kampanię edukacyjną konsumentów, konieczna jest konfrontacja przedstawianych na portalu - nieuzasadnionych naukowo stwierdzeń - ze stanem wiedzy na temat składu chemicznego wód naturalnego pochodzenia (podziemnych), funkcji wody wypijanej w organizmie i przyswajalności poszczególnych składników.
Zarówno w przypadku wód butelkowanych, jak i wód leczniczych przyswajalność substancji mineralnych jest uzależniona nie tylko od ich składu chemicznego ale również od wielu czynników takich jak dzienna i jednorazowa dawka wody, sposób jej picia, temperatura, spożywanie wody przed lub w trakcie posiłku, czasu trwania kuracji. Nadmienić należy, iż wody lecznicze powinny być stosowane do kuracji pitnych (krenoterapii) z przestrzeganiem wskazań lekarskich.

A oto podstawowe informacje udokumentowane badaniami z zakresu: hydrogeologii, biochemii, fizjologii i farmakodynamiki.

1) Woda, zwłaszcza woda naturalnego pochodzenia jest jedną z podstawowych substancji niezbędnych do życia człowieka.

2) Przyswajalność składników mineralnych z wody oraz jej wpływ na procesy trawienia i przemiany materii zależy od typu chemicznego wody zwłaszcza rodzaju anionów (chlorki, siarczany, wodorowęglany), stosunków ilościowych pomiędzy głównymi składnikami, a nie tylko od ogólnego stężenia składników rozpuszczonych, lub ilościowej zawartości danego składnika (wapnia, magnezu, sodu, potasu). Dane z piśmiennictwa balneologicznego wskazują jednak, że drogą pokarmową przyswajamy tylko ok. 30% składników mineralnych dostarczanych z wodą . Ważne jest (ze względów zdrowotnych), że wody te są pierwotnie czyste pod względem chemicznym i mikrobiologicznym, nie wymagają uzdatniania środkami chemicznymi i fizycznymi (które zmieniają naturalne właściwości tych wód) i są rozlewane w warunkach zabezpieczających ich naturalne właściwości korzystne dla zdrowia i pełne bezpieczeństwo zdrowotne.

3) Głównym przeznaczeniem wód nie jest suplementacja organizmu w składniki mineralne. Niektóre wody wysokozmineralizowane, a nawet średniozmineralizowane posiadają właściwości korygujące procesy trawienia lub perystaltykę jelit. Jest to jednak działanie wspomagające procesy fizjologiczne, a nie lecznicze. Jest ono podobne do oddziaływania innych produktów spożywczych (owoce, warzywa).

4) Ze względu na uwarunkowania geologiczne większość zasobów łatwiej dostępnych wód naturalnych charakteryzuje się niską zawartością rozpuszczonych składników mineralnych (350- 500 mg/dm3). Ale właśnie na ten rodzaj wód, w których występują też niskie stężenia chlorku sodowego, jest największe zapotrzebowanie - są one wykorzystywane do codziennego nawodnienia organizmu człowieka, rozpuszczenia spożywanych pokarmów, ich trawienia i wydalania - tzn. prawidłowego przebiegu procesów życiowych.

5) Każda woda podziemna naturalnego pochodzenia zawiera rozpuszczone składniki mineralne, w różnych stężeniach i stosunkach ilościowych. Spośród wód butelkowanych udostępnianych w Polsce:
- 9 produktów charakteryzuje się zawartością od ~ 140-200 mg/dm3 składników mineralnych (wody źródlane);
- 49 produktów zawiera 200-500 mg/dm3 (wody źródlane, niskozmineralizowane naturalne wody mineralne);
- 36 produktów zawiera 500-1500 mg/dm3 (średniozmineralizowane naturalne wody mineralne);
- 14 produktów zawiera > 1500- ~3200 mg/dm3 (wysokozmienaralizowane naturalne wody mineralne).
Jest rzeczą niezwykle cenną i ważną, że ze względu na wskazaną różnorodność tych wód, jakie posiadamy w Polsce, możemy je dobierać stosownie do swoich indywidualnych potrzeb - i do tego zachęcamy!

Krajowa Izba Gospodarcza "Przemysł Rozlewniczy"
przy współpracy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych Państwowego Zakładu Higieny

Warszawa, maj 2011 r.

Oświadczenie redakcji portalu "Woda dla zdrowia"  w sprawie stanowiska KIGPR
o zmianach w przepisach dotyczących wód butelkowanych

        Artykuł zamieszczony na portalu internetowym „Woda dla zdrowia”, w którym piszemy o zmianach, jakie dokonują się w oznaczeniu wód butelkowanych, wzbudził dziwną reakcję Krajowej Izby Gospodarczej "Przemysł Rozlewniczy", tak jakby nikt nie miał prawa  dowiedzieć się prawdy o tych zmianach i ich skutkach.

    Twierdzenie w opublikowanym stanowisku KIGPR o zmianach w przepisach dot. wód butelkowanych, że wprowadzone od maja przepisy (chodzi o rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych z dnia 7 maja 2011r) nie wprowadzają żadnych zmian zakresie kwalifikacji wód butelkowanych, jest nieprawdziwe bowiem  usunięcie z tego rozporządzenia dotychczasowej definicji wód butelkowanych, w tym naturalnych wód mineralnych, jest istotną zmianą w stosunku do dotychczasowych uregulowań prawnych w tym zakresie. W konsekwencji nieaktualne stały się zawarte w poprzednim rozporządzeniu definicje  wód butelkowanych, z których konsumenci dowiadywali się, co to są naturalne wody mineralne i inne rodzaje wód, do których przyzwyczajeni byli od wielu lat.

    Nieprawdą jest też, że aktualnie obowiązują dwie definicje poszczególnych rodzajów wód podane w dokumentach z 2006 r. (Dz. U. nr 171 poz. 1226) oraz w 2010 r. (Dz. U. Nr 21 poz.105). Definicja zawarta w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 2006 roku, podobna do definicji zmieszczonej w poprzednim rozporządzeniu, straciła swoją ważność na początku 2010 r., wskutek zmiany, jaka wprowadzona została poprawką do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia w dniu 8 stycznia 2010 r. i dopiero od tego czasu ta definicja obowiązuje.

    Poprawki wprowadzone 8 stycznia 2010 r. do ustawy z 2006 r., zmieniły w zasadniczy sposób definicję naturalnej wody mineralnej, pomimo że dodano do niej tylko dwa wyrazy. Definicja ta mówi teraz, że naturalna woda mineralna to: - woda podziemna wydobywana jednym lub kilkoma otworami naturalnymi lub wierconymi, różniąca się od wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pierwotną czystością pod względem chemicznym i mikrobiologicznym oraz charakterystycznym stabilnym składem mineralnym, a w określonych przypadkach także właściwościami mającymi znaczenie fizjologiczne, powodującymi korzystne oddziaływanie na zdrowie ludzi. W poprzedniej definicji nie było słów „w określonych przypadkach” i dlatego wszystkie wody uznane za naturalne wody mineralne miały z natury rzeczy korzystne oddziaływanie na zdrowie ludzi. Teraz wszystkie wody wydobywane spod ziemi przy zachowaniu naturalnej czystości, zgodnie z tą definicją mogą otrzymać nazwę naturalna woda mineralna, niezależnie od stopnia mineralizacji, a do tego czasu nazwa ta przysługiwała tylko tym, które miały znaczącą zawartość składników mineralnych.

    I to są właśnie te zasadnicze zmiany, które opisane są szczegółowo w naszym artykule na ten temat zamieszczonym na portalu „Woda dla zdrowia” (www.wodadlazdrowia.pl).


    Uważamy, że społeczeństwo o tych zmianach powinno być poinformowane, a ponieważ ma to bardzo duże znaczenie dla zdrowia publicznego, powinno być odpowiednio wyjaśnione i naświetlone tak by było zrozumiałe dla konsumentów, gdyż przy dużych niedoborach składników mineralnych w naszym pożywieniu to właśnie naturalne wody mineralne z odpowiednią ilością biopierwiastków mogą stanowić uzupełnienie naszej diety w te bardzo potrzebne dla organizmu składniki. Do tej pory w tym właśnie celu wybierane były przez konsumentów wody z określeniem „mineralna”, bo wyraz ten informował, że jest to woda z odpowiednią zawartością składników mineralnych. Bez odpowiedniego wyjaśnienia tych zmian wprowadza się dezinformację i konsumenci mogą mieć problemy z wyborem odpowiedniej dla siebie wody. Konsumenci powinni się dowiedzieć i przyzwyczaić do tego, że nie jest to tak jak dawniej, kiedy naturalna woda mineralna oznaczała wodę, która zawierała składniki mineralne w ilościach mogących mieć znaczenie fizjologiczne powodujące korzystne oddziaływanie na zdrowie ludzi.

    Zrozumiałe jest, że musimy dostosowywać nasze przepisy do standardów Unii Europejskiej, ale powinno to być robione w sposób jasny, otwarty, zrozumiały dla przeciętnego konsumenta. Wszelki kamuflaż i niedomówienia w tych sprawach powodują duże niejasności, budzą nieufność oraz utrudniają z dotarciem prawidłowych informacji, do społeczeństwa, a pokrętne teraz tłumaczenia powodują jeszcze większe zamieszanie.

    Postawiono nam, mijający się z prawdą i irracjonalny zarzut, że podajemy rzekomo nieprawdziwe informacje, które mają dotyczyć klasyfikacji rodzajowej wód naturalnych udostępnianych w opakowaniach jednostkowych oraz kwestionowanie obowiązujących definicji poszczególnych rodzajów wód. Dziwne to, bo niczego nie kwestionujemy, nie mieliśmy i nie mamy zamiaru niczego kwestionować w przepisach prawnych, a w szczególności czegoś, czego nie ma w przepisach. Nie ma teraz czegoś takiego jak naturalne wody w opakowaniach jednostkowych, bo, i to uległo zmianie. Więc zarzut jest bezsensowny i bezpodstawny.

    Natomiast w artykule wyjaśniamy jak korzystać z obowiązujących informacji w zakresie kwalifikacji różnych rodzajów wód butelkowanych i ich opisów. Podawane przez nas wiadomości można skonfrontować sobie w podanej literaturze.

    W artykule nie zajmujemy się też oddziaływaniem wód leczniczych na organizm człowieka, więc podnoszenie tego tematu w oderwaniu od treści artykułu jest niczym nie uzasadnione, tym bardziej, że wyraźnie o tym piszemy, a podawane informacje o roli wody i przyswajalności składników mineralnych nie wnoszą niczego nowego, bo są to sprawy oczywiste i omówione w tym artykule. Są w nim także odpowiedzi na wszystkie zgłoszone wątpliwości i dziwne pytania.

    Portal „Woda dla zdrowia”, który ma charakter informacyjno-edukacyjny i działa pod patronatem stowarzyszenia naukowego, jakim jest Polskie Towarzystwo Magnezologiczne im. prof. Juliana Aleksandrowicza, prowadzi i prowadził będzie w tych sprawach edukacje konsumencką, bo ma to służyć zdrowiu społeczeństwa. Publikacje zamieszczone na portalu oparte są o bogatą wiedzę ich autorów i literaturę naukową oraz przepisy prawne. Nad merytoryczną stroną portalu czuwa Rada Naukowa składająca się z wybitnych naukowców z różnych dziedzin wiedzy. Przydatność zaś wiadomości zamieszczanych na portalu weryfikują jego czytelnicy szukający wiarygodnych informacji na temat zdrowotnego znaczenia wód.

mgr Tadeusz Wojtaszek
Kierownik Programu „Woda dla zdrowia”
Członek Prezydium Zarządu Głównego PTMag
program@wodadlazdrowia.pl

Dnia 13 czerwca 2011 r.

Treść omawianego artykułu >>>

 

Top