WODY WODOCIĄGOWE.

Wody wodociągowe

Wody wodąciogowe podlegają  przepisom ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. (USTAWA z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw)

Wody wodociągowe dostarczane są do odbiorców rurociągami. Konsumentom indywidualnym służą w gospodarstwie domowym do przyrządzania napojów i posiłków oraz czynności gospodarczych i higienicznych. 

Wody do wodociągów pozyskiwane są z ujęć powierzchniowych, a więc rzek, jezior i sztucznych zbiorników wodnych. Część pochodzi też z ujęć podziemnych, czerpanych za pomocą odwiertów do podziemnych warstw wodonośnych. Zanim jednak woda trafi do sieci wodociągowej poddawana jest uzdatnianiu polegającym na dostosowaniu jej parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych do wymogów sanitarnych określonymi odpowiednimi przepisami. Woda taka przechodzi przeważnie przez około 10 stanowisk technologicznych składających się z różnego rodzaju odstojników i filtrów oraz urządzeń do eliminowania innych zanieczyszczeń chemicznych i bakteriologicznych, w tym przy użyciu rożnych środków chemicznych.

Przedsiębiorstwa wodociągowe odpowiadają za jakość dostarczonej wody do licznika u odbiorcy. Od licznika do kranu czerpalnego za jakość wody odpowiada użytkownik lub administrator budynku.

Zdarzają się przypadki, że na drodze przesyłu, woda ulegnie skażeniu lub zabrudzeniu i może nie nadawać się do pici lub użytku, dlatego należy zwracać uwagę na stan rurociągów i ich zabezpieczenia przed uszkodzeniami.
 

Czytaj dalej 
 

Publikacje profesjonalne

Woda jako podstawa jakości życia w miastach przyszłosci

Informacje i opinie
TVN24 - Butelkowana czy kranówka - spór o wodę
 
Artykuły na temat
Mineralna czy kranówka?
Kranówka na własne ryzyko 
 Woda z kranu czy z butelki - dylemat nie tylko konsumentów
Zbędne polemiki tematu "jak woda"
Pic na wodę czy wodę z mózgu ?

 

 

Top