Światowy Dzień Wody
Światowy Dzień Wody 2013
w
przeglądzie prasy>>>

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY
MIĘDZYNARODOWY ROK WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE WODY


"Znaczenia wody nie można przecenić. Stanowi ona wspólny mianownik, leżący u podstaw najważniejszych wyzwań i potrzeb naszych czasów: energetycznych, żywieniowych, zdrowotnych, utrzymania pokoju i bezpieczeństwa. Skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi może zmniejszyć ryzyko występowania katastrof naturalnych, takich jak susze czy powodzie. Biorąc pod uwagę znaczenie wód transgranicznych i warstw wodonośnych, które stanowią prawie połowę powierzchni ziemi, należy uznać, że współpraca w dziedzinie wody jest nieodzowna dla istnienia pokoju na świecie.”


Irina Bokova, Dyrektor Generalna UNESCO
(fragment przemówienia, Konferencja Rio+20)

W grudniu 2010 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ na mocy rezolucji A/RES/65/154 ogłosiło rok 2013 Międzynarodowym Rokiem Współpracy w Dziedzinie Wody.

Koordynowaniem obchodów Międzynarodowego Roku Współpracy w Dziedzinie Wody zajmuje się UNESCO przy współpracy z UNECE oraz wsparciu:

 • UN-Water, jednostka ONZ obejmująca 30 organizacji NZ i inne podmioty związane z kwestią wody,
  (
  www.unwater.org/watercooperation2013.html)

 • UNDESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs – Departament ONZ ds. Gospodarczych i Społecznych,

  www.un.org/en/development/desa/)

 • UNW-DPAC (UN-Water Decade Programme on Advocacy and Communication), program zajmujący się promocją kwestii wody w ramach Międzynarodowej Dekady “Woda dla Życia” 2005 – 2015, (

  www.un.org/waterforlifedecade/unwdpac.shtml)

 • UNW-DPC (UN-Water Decade Programme on Capacity Development), program zajmujący się kwestiami zarządzania wodą w ramach Międzynarodowej Dekady “Woda dla Życia” 2005 – 2015, (

  www.unwater.unu.edu/)

Cele i założenia
Międzynarodowy Rok Współpracy w Dziedzinie Wody ma na celu:

 • podniesienie świadomości na temat potrzeby podejmowania działań dążących do wzmożenia międzynarodowej współpracy w dziedzinie wody

 • podniesienie świadomości o wyzwaniach stojących przed zarządzaniem wodą w zakresie planowania, dostępu do wody, usług

 • promowanie przykładów skutecznej współpracy w dziedzinie wody

 • poprawa jakości edukacji w kwestii wody

 • omówienie pilnych spraw związanych z wodami transgranicznymi

 • identyfikacja problemów dotyczących finansowania współpracy międzynarodowej

 • poprawa stanu prawodawstwa krajowego i międzynarodowego

 • podkreślenie znaczenia wody dla realizacji Milenijnych Celów Rozwoju

 • podkreślenie znaczenia ustaleń dotyczących wody, przedstawionych na Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju (Konferencja Rio+20)

Przyłączamy się do rozpowszechniania informacji o obchodach związanych ze Światowym Dniem Wody oraz Międzynarodowym Rokiem Współpracy w Dziedzinie Wody i dlatego poświęcamy mu odrębną stronę.

Działania i inicjatywy związane z obchodami Roku
W siedzibie głównej UNESCO w Paryżu, jak również na całym świecie odbywać się będę uroczystości związane z Międzynarodowym Rokiem Współpracy w Dziedzinie Wody. Będą one promowały współpracę w takich dziedzinach, jak: oświata, kultura, równouprawnienie, nauka, zapobieganie konfliktom i mediacje.

 1. Doroczna Konferencja UN-Water
  (UN-Water Annual Conference in Zaragoza)
  8 – 10 stycznia 2013 r.
  Saragossa (Hiszpania)

  www.un.org/waterforlifedecade/water_cooperation_2013/index.shtml
  Podczas tej konferencji zostaną omówione następujące kwestie:

  • w jaki sposób rozwijać współpracę międzynarodową i regionalną w dziedzinie wody;
  • jakie są najlepsze sposoby promowania współpracy w dziedzinie wody na szczeblu krajowym i międzynarodowym;
  • jakie czynniki wpływają na skuteczną współpracę w dziedzinie wody.

 2. Międzynarodowy Szczyt w Sprawie Wody
  (International Water Summit)
  15 – 17 stycznia 2013 r.
  Abu Dhabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie)

  http://iwsabudhabi.com/portal/home.aspx
  Równolegle z Międzynarodowym Szczytem w Sprawie Wody odbędzie się Szczyt w Sprawie Przyszłości Energii na Świecie (World Future Energy Summit). W Narodowym Centrum Expo Abu Dhabi przedstawiciele świata polityki, biznesu i nauki będą omawiać możliwości przyspieszenia rozwoju ekologicznych rozwiązań w dziedzinie wody na terenach objętych suszą.

 3. Impreza zorganizowana przez UNESCO: spotkanie z okazji otwarcia Międzynarodowego Roku Współpracy w Dziedzinie Wody
  (Kick-off meeting of the International Meeting of Water Cooperation)
  11 lutego 2013 r.
  Paryż (Francja)
  www.unwater.org/watercooperation2013/slogan.html
  W siedzibie głównej UNESCO Irina Bokova, Dyrektor Generalna UNESCO, ogłosi hasło Międzynarodowego Roku Współpracy w Dziedzinie Wody, które zostało wyłonione w międzynarodowym konkursie. Jego autor weźmie udział w spotkaniu, jak również otrzyma nagrodę.

 4. Światowy Dzień Wody
  (World Water Day) 22 marca 2013 r.
  www.unwater.org/watercooperation2013/about.html#wwd
  Światowy Dzień Wody jest punktem kulminacyjnym Międzynarodowego Roku Współpracy w Dziedzinie Wody. Główne uroczystości odbędą się w Holandii, a zorganizują je UNESCO i UNECE przy wsparciu UN-Water. 22 marca, podczas 67. sesji Zgromadzenia Ogólnego w Nowym Jorku, odbędzie się interaktywny dialog wysokiego szczebla poświęcony Międzynarodowemu Rokowi Współpracy w Dziedzinie Wody oraz upamiętnieniu dwudziestej rocznicy ustanowienia Światowego Dnia Wody.

 5. Międzynarodowa Konferencja Wysokiego Szczebla w Sprawie Współpracy w Dziedzinie Wody
  (A High-Level International Conference on Water Cooperation)
  sierpień 2013 r.
  Duszanbe (Tadżykistan)

 6. Światowy Tydzień Wody
  (World Water Week)
  1 – 6 września 2013 r.
  Sztokholm (Szwecja)

  www.worldwaterweek.org/purposeandscope


Tegoroczne spotkanie ekspertów w dziedzinie wody będzie poświęcone takim tematom jak:

 • podniesienie świadomości na temat potrzeby podejmowania działań w ramach współpracy w dziedzinie wody

 • omawianie kwestii zarządzania różnymi dziedzinami związanymi z gospodarką wodną

 • rozwijanie współpracy na różnych szczeblach (od lokalnego po międzynarodowy)

 • rozwijanie i pogłębianie współpracy naukowców i osób decyzyjnych oraz administracji państwowej

Link do www.watercooperation2013.org

 

Top