Światowy Dzień Wody 2009

 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

 Międzynarodowe obchody Światowego Dnia Wody są inicjatywą wyrosłą w 1992 roku w trakcie konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych poświęconej środowisku i rozwojowi, która miała miejsce w Rio de Janeiro. ONZ wydało rezolucję uznającą 22 marca każdego roku za Światowy Dzień Wody.

 Państwa będące sygnotariuszami rezolucji zostały poproszone o pomoc w realizacji jej celów w zakresie właściwych im uwarunkowań, o podjęcie konkretnych działań w tym zakresie, o stworzenie sieci informacyjnej pomocnej w obchodach Światowego Dnia Wody przez ich rządy.

 W roku 2005 WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) ogłosiło lata 2005 - 2015 dekadą pod nazwą "Woda dla zdrowia". W związku z powyższymi, problematyka podejmowana podczas obchodów tego Dnia powinna się koncentrować wokół  zagadnień zwracających uwagę na problem gospodarowania zasobami wody pitnej, takimi jak: woda dla zdrowia, bioróżnorodności, rolnictwa i energii.

 W roku 2009 motywem przewodnim są wody transgraniczne, a hasło brzmi: "Wspólna woda-wspólne możliwości". Aż 263 transgraniczne jeziora i koryta rzek na świecie przekraczają granicę 145 krajów i zajmują blisko połowę powierzchni ziemi. Oznacza to, że zasoby wody są dobrem wspólnym, a zanieczyszczając rzeki przyczyniamy się do degradacji środowiska, także u naszych sąsiadów.

 W ciągu ostatnich 60 lat było więcej niż 200 międzynarodowych porozumień wodnych i tylko 37 stwierdzonych przypadków użycia przemocy o wodę między państwami. Potrzebujemy kontynuować rozwijanie okazji do współpracy, która może zapewnić transgraniczne zarządzanie wodą. Współpraca w transgranicznym zarządzaniu wodą może pomóc zbudować wzajemny szacunek, zrozumienie i pokładać ufność między krajami i wypromować pokój, bezpieczeństwo i zrównoważony wzrost ekonomiczny.

 Woda pokrywa ponad 70% powierzchni kuli ziemskiej. Stanowi prawie 70% masy dorosłego człowieka. Jest symbolem życia i witalności, ale ponad miliard ludzi na świecie nie ma do niej dostępu. Woda pitna to jeden z najcenniejszych zasobów naszej planety.

 Plan wydarzeń w związku z obchodami Światowego Dnia Wody w 2009 roku. Zobacz >>>

 

Więcej informacji na temat tegorocznego Światowego Dnia Wody znaleźć można na oficjalnej stronie

http:// www.unwater.org/worldwaterday/


Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Światowego Dnia Wody 22 marca 2009 r.

 

Woda jest naszym najcenniejszym bogactwem naturalnym. Obecnie bardziej niż kiedykolwiek musimy razem współpracować, aby mądrze z niego korzystać. Podczas gdy rosnąca populacja świata zużywa więcej słodkiej wody, zmiany klimatyczne sprawiają, że na skutek cofania się lodowców i nieprzewidywalności opadów, w wielu regionach świata mamy do dyspozycji coraz mniej wody. Ponadto, powodzie i susze występują w formie ekstremalnej. Sprawą najwyższej wagi stało się staranne zarządzanie wodą i równoważenie różnorodnych potrzeb.

Większość zasobów wodnych naszej planety, czy to na czy pod powierzchnią, jest wspólna. Czterdzieści procent ludności świata żyje w jednym z 263 dorzeczy, z których korzystają dwa lub więcej krajów. Podczas dyskusji dotyczących dzielenia się ograniczonymi zasobami wodnymi często sygnalizuje się obawy dotyczące możliwości wybuchu gwałtownych sporów. Lecz chociaż istnieje potencjalna możliwość, że woda może stać się katalizatorem konfliktów pomiędzy krajami i społecznościami, wcześniejsze doświadczenia pokazują, że dzieje się na odwrót. Współpraca, a nie konflikty, jest najczęstszą odpowiedzią ludzi rywalizujących o wodę dla zaspokojenia swoich potrzeb.

W tym roku pod hasłem "Wspólna Woda, Wspólne Szanse", Światowy Dzień Wody zwraca uwagę, że transgraniczne zasoby wodne mogą być czynnikiem jednoczącym. Na całym świecie podpisano co najmniej 300 międzynarodowych porozumień dotyczących wody, często pomiędzy stronami, które w innych kwestiach mają odmienne zdania. Dowodzą one, że dzielenie się zasobami wodnymi stanowi potencjał do budowania zaufania i wspierania pokoju. Wola polityczna i prowadzenie elastycznych polityk, silne instytucje oraz podejście uwzględniające zaspokojenie potrzeb każdego człowieka pomogą nam budować fundamenty korzystne dla wszystkich ludzi.

W tym Światowym Dniu Wody wzywam rządy państw, społeczeństwa obywatelskie, sektor prywatny oraz wszystkie zainteresowane strony do uznania, że nasza wspólna przyszłość jest uzależniona od tego, jak będziemy zarządzać naszymi cennymi i ograniczonymi zasobami wodnymi.

 

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie

Źródło: Centrum Informacji Ekologicznej

Top