Wody do picia

 

WODY DO PICIA

 Wody butelkowane
 - o wysokiej mineralizacji 
 - o średniej mineralizacji
 - o niskiej mineralizacji
 - stołowe (mineralizowane)
 -
lecznicze
 Wody wodociągowe
 Wody ze studni

Wody do picia

Woda przeznaczona do picia może być czerpana z rożnych źródeł, ale powinna odpowiadać określonym przepisom, które gwarantują jej przydatność do tego celu.
Mogą to być wody czerpane z naturalnych źródeł, ujęć podziemnych i studni, wód powierzchniowych – z rzek, jezior oraz innych zbiorników wodnych, wody opadowe, a także wody mórz i oceanów.
Aby mogły być one przydatne do spożycia, w większości przypadków muszą one być do tego celu odpowiednio uzdatnione i wyekspediowane, nieraz na bardzo duże odległości.

Aktualizacja - wrzesień 2011 r.

Ważna uwaga !

Na przestrzeni lat 2010 - 2011 ukazały się nowe przepisy dotyczące kwalifikacji wód butelkowanych. Polegają one na tym, że obecnie nazwa „woda mineralna” nie zależy od poziomu zawartości składników mineralnych w wodzie – dotychczas wynosił on minimum 1000 mg składników mineralnych w 1 litrze wody – teraz nazwa ta może być stosowana do wszystkich wód wydobywanych spod ziemi, czyli z „pokładów mineralnych” niezależnie od stopnia ich mineralizacji. Dlatego, aby świadomie wybierać dla siebie, dla swojego zdrowia wodę do picia, trzeba zwracać uwagę na stopień jej mineralizacji i zawartość poszczególnych składników mineralnych. Sprawy te omawiamy w szeregu artykułach wyjaśniających te zmiany, które ukazują się od początku 2011 r.
Czytając wcześniejsze artykuły na ten temat trzeba uwzględnić te zmiany lub traktować je jako wiadomości historyczne. Krytycznie też trzeba podejść do artykułów prasowych, których autorzy nie zdążyli jeszcze zapoznać się z omawianymi zmianami.
Na początek zachęcamy do zapoznania się z artykułem „Rewolucja w wodach mineralnych”który wyjaśnia również powody tych zmian.
 
Redakcja Portalu „Woda dla zdrowia”.
Top